Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door IMTO Global. Toegang tot en gebruik van enig deel van deze website mag alleen worden uitgevoerd door personen (hierna ‘gebruikers’ genoemd) die instemmen met de volgende algemene voorwaarden (‘Servicevoorwaarden’ of ‘Voorwaarden’). Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Phizz behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te verwijderen of aan te passen, inclusief de Servicevoorwaarden. We raden daarom aan dat gebruikers van deze website deze algemene voorwaarden elke keer dat ze terugkeren controleren.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, worden gebruikers geacht deel te nemen aan onze “Service” en zijn ze daarom gebonden aan de Servicevoorwaarden die in dit document worden beschreven, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die hierin zijn opgenomen en/of via een hyperlink beschikbaar zijn. We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht service te weigeren. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden geven gebruikers aan dat ze op zijn minst meerderjarig zijn op hun locatie, of dat ze meerderjarig zijn op hun locatie en toestemming geven aan hun minderjarige afhankelijken om deze website te gebruiken.

De titels die in dit document worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer en zullen deze Servicevoorwaarden op geen enkele manier beperken of beïnvloeden.

Handelsmerken, auteursrecht en intellectueel eigendom

Het gestapelde Phizz-logo en ‘Dit is Phizziologie’ zijn handelsmerken van Phizz. Elk ongeautoriseerd gebruik van deze handelsmerken is een schending van het auteursrecht, merkrecht of industriële eigendomsrecht.

Handelsmerken, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is het exclusieve eigendom van Phizz. Toestemming voor het gebruik van deze inhoud wordt verleend op basis van de bepaling dat de relevante copyrightnota bij hun gebruik hoort. Toestemming wordt verleend voor inhoud die op geen enkele manier is gewijzigd en cijfers moeten worden gebruikt met de tekst die op deze website wordt meegeleverd. Toestemming wordt uitsluitend verleend voor persoonlijk gebruik, niet voor commerciële exploitatie. Het is gebruikers niet toegestaan ​​deze website of enige inhoud op deze website te gebruiken voor enige vorm van onrechtmatige daad.

Gebruik van overgedragen gegevens

Gebruikers geven toestemming voor Phizz om door de gebruiker verstrekte gegevens op te slaan en te gebruiken voor gespecificeerde zakelijke doeleinden en statistische analyse. Het is ons toegestaan ​​om de inhoud van berichten of communicaties (hier aangeduid als ‘opmerkingen’) die via deze website zijn verzonden of op enige andere manier, inclusief ideeën, blauwdrukken, uitvindingen of technieken en expertise in de opmerkingen te gebruiken voor het doel van het product deze informatie ontwikkelen, vermarkten of reproduceren om deze beschikbaar te maken voor derden. We zijn vrij om deze materialen te bewerken, dupliceren, vertalen en publiceren voor gebruik in welke vorm dan ook. We kunnen alle opmerkingen die via deze website worden verzonden, inclusief ideeën, blauwdrukken, uitvindingen, of technieken en expertise in deze communicatie gebruiken zonder enige vorm van compensatie te betalen.

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die via deze website worden verstrekt en om ervoor te zorgen dat de rechten van derden in verband met dergelijke details niet worden geschonden. Gebruikers mogen geen valse e-mailadressen of valse identiteiten gebruiken bij het verzenden van gegevens via deze website. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de opmerkingen die op deze website zijn achtergelaten en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke opmerkingen. Gebruikers die opmerkingen plaatsen doen dit naar eigen goeddunken en moeten ervoor zorgen dat ze geen aanstootgevende, dreigende, pornografische, obscene of lasterlijke inhoud of inhoud bevatten die sowieso onwettig is. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die op deze website worden gemaakt. We behouden ons het recht voor om eventuele opmerkingen op deze website die in strijd zijn met deze voorwaarden of om een ​​andere reden te verwijderen, maar zijn niet verplicht dit te doen. We zijn niet verplicht om te reageren op opmerkingen van gebruikers of om hun vertrouwelijkheid te behouden.

Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud die op deze website wordt vermeld, is bedoeld om Phizz en onze producten te demonstreren en wordt naar best vermogen en ons geloof gepresenteerd. De gegevens op deze website zijn samengesteld uit een mix van zowel interne als externe bronnen. We kunnen niet garanderen dat de informatie volledig of juist is. Hoewel we ernaar streven alle informatie op de website up-to-date te houden, is deze mogelijk gewijzigd sinds de publicatie ervan en kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als dit het geval is. We raden gebruikers aan om hun eigen controles uit primaire bronnen uit te voeren om de juistheid van gegevens of advies verkregen van deze website te bevestigen voordat deze wordt gebruikt.

Mocht u meer informatie nodig hebben, neem dan contact met ons op via info@Phizz.nl. Gebruikers stemmen ermee in om op eigen risico toegang te krijgen tot deze website en bijbehorende inhoud. Phizz en alle bijbehorende derden die betrokken zijn bij de productie of het onderhoud van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van toegang tot deze website, het onvermogen om toegang te krijgen tot deze website of individuele gebruikers die vertrouwen op informatie op deze website.

Alle producten en diensten die aan gebruikers worden geleverd, zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen enkel geval zullen Phizz, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een deel van onze service of producten die zijn verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot het maximumbedrag dat door de wet is toegestaan.

Virussen, hacken en andere overtredingen

Phizz zal alle gebruikers die proberen een misdrijf te begaan onder de Computer Misuse Act 1990 melden. Dit omvat degenen die willens en wetens virussen, wormen, Trojaanse paarden of ander materiaal introduceren die schadelijk of technologisch schadelijk zijn voor deze website, of zij die proberen onbevoegd te worden toegang tot de website of servers en databases waarop deze website en de gegevens op deze website zijn opgeslagen. Dit omvat ook degenen die proberen om denial-of-service of disruption-of-service aanvallen op deze website, of de servers waarop het is opgeslagen aan te vallen.

Elke overtreding van de wet zal worden gemeld aan de relevante autoriteiten. Phizz zal volledig samenwerken met wetshandhaving om ervoor te zorgen dat daders worden bestraft in de mate van de wet. Personen die dergelijke strafbare feiten plegen, verliezen hun recht om deze website te gebruiken. Phizz is mogelijk niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan optreden als gevolg van het verlies van de service van deze website, of van schadelijk materiaal dat uw computer kan infecteren als gevolg van het gebruik van deze website of websites die hieraan zijn gekoppeld, of het downloaden van enige inhoud van deze websites.

Links en leveranciers van derdenBepaalde inhoud, hulpmiddelen of diensten die deze hyperlinks bevatten of toegankelijk zijn via deze website worden verstrekt en beheerd door derden die geen banden met ons hebben. Wij bieden deze materialen van derden “in de huidige staat” en “zoals beschikbaar”. We kunnen de betrouwbaarheid van materialen van derden of de beschikbaarheid van hun inhoud niet bevestigen. Gebruikers van links naar websites van derden en leveranciers die via deze website worden benaderd, doen dit op eigen risico. Phizz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het gebruik van materiaal van derden, of de kwaliteit van hun inhoud. Lees de relevante bepalingen en voorwaarden van websites en leveranciers van derden zorgvuldig door voordat u zich bezighoudt met het gebruik ervan of deelneemt aan diensten of transacties via deze websites. Klachten, vragen of zorgen met betrekking tot producten of inhoud van derden moeten worden gericht aan de betreffende partij, niet aan Phizz. De links op deze website zijn voor het gemak bedoeld, dit is niet bedoeld om gebruikers uitsluitend te beperken tot deze websites.

Verkoopvoorwaarden en levering

We behouden ons het recht voor om via deze website geplaatste bestellingen te weigeren, te beperken of te annuleren. Dit is naar eigen goeddunken en kan bestellingen bevatten die zijn geplaatst door hetzelfde gebruikersaccount, e-mailadres, factuuradres of creditcard/betaalkaart. In gevallen waarin wij het nodig achten om bestellingen te wijzigen, zullen we proberen de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen via de contactgegevens die zij ons verstrekken. Door akkoord te gaan met de aankoop van producten via deze website, aanvaarden gebruikers de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van volledige, actuele en nauwkeurige facturerings- en contactinformatie. Als deze informatie moet worden gewijzigd, moeten gebruikers ervoor zorgen dat ze hun facturerings- en contactinformatie wijzigen om ervoor te zorgen dat alle openstaande transacties kunnen worden voltooid.

Gebruikers begrijpen dat inhoud die aan deze website wordt verstrekt ongecodeerd over verschillende computernetwerken kan worden overgedragen. Om de veiligheid te behouden, worden credit- en debitcartgegevens altijd gecodeerd wanneer ze worden overgedragen via computernetwerken.


Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat deze website en het bijbehorende e-commerceplatform worden gehost door Vimexx.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Soms kan informatie die op deze website wordt weergegeven of websites van derden bepaalde typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Deze kunnen betrekking hebben op producten, prijzen, promoties, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om informatie met betrekking tot onze service op elk moment te corrigeren, te wijzigen, bij te werken of te annuleren, ook nadat de bestellingen zijn ingediend, als deze informatie door ons als incorrect of onnauwkeurig wordt beschouwd.
We zijn niet verplicht om informatie met betrekking tot onze service of op gerelateerde websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Updates van informatie op deze website of andere gerelateerde websites mogen door gebruikers niet worden verondersteld aan te geven dat alle informatie die erin is opgenomen met betrekking tot onze service juist en volledig is of dat de volledige inhoud van genoemde websites is bijgewerkt.

Producten en diensten

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment beschrijvingen, renderings of digitale afbeeldingen van producten die op deze website worden vermeld te wijzigen. Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de vertegenwoordiging van Phizz-producten op deze website overeenkomt met het uiterlijk van de producten die verkrijgbaar zijn in winkels. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat de weergave van hun computers ervoor kan zorgen dat de afbeeldingen afwijken van het fysieke uiterlijk van het product. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment onze producten stop te zetten. We kunnen niet garanderen dat producten of services die via deze website worden gekocht, aan de verwachtingen van de gebruikers zullen voldoen.
De prijs en beschikbaarheid van producten en diensten die op deze website worden vermeld, kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Bepaalde aanbiedingen of producten kunnen worden verstrekt die beperkt zijn tot aanschaf via deze website. Deze aanbiedingen kunnen in aantal beperkt zijn, maar zijn beperkt tot bepaalde geografische locaties. Aanbiedingen voor al onze producten of services die zijn verboden, worden als ongeldig beschouwd.
We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor verschillen in prijs van producten of diensten die zijn gekoppeld aan aankopen bij derden. Wij zullen niet aansprakelijk worden gehouden jegens gebruikers of derden voor veranderingen in prijs, wijziging of stopzetting van producten of diensten die via deze website worden aangeboden.


Verzending & verzending

Alle consumentenaankopen worden via PostNL verzonden.

Retourbeleid

Helaas kunnen we vanwege de aard van ons product geen retourzendingen van geopende tubes accepteren. Retourzendingen om andere redenen, bijvoorbeeld beschadigde producten, worden van geval tot geval bekeken. Neem contact op met info@Phizz.nl voor meer informatie.

Privacy Beleid

We nemen de privacy van je persoonlijke gegevens serieus. Je kunt ons privacy beleid hier bekijken. 

Juridisch

Scheidbaarheid
Mocht een van de voorwaarden of bepalingen die in dit document worden uiteengezet, onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijven ze afdwingbaar voor zover de wet dat toestaat. In dergelijke omstandigheden zal elk onwettig of niet-afdwingbaar deel van dit document worden gescheiden van de rest van de voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet en heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige items, die volledig afdwingbaar zullen blijven.

 

Volledige overeenkomst
Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling uit deze algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van genoemde rechten of bepaling. De Servicevoorwaarden in dit document vertegenwoordigen de volledige overeenkomst en afspraak tussen Phizz en gebruikers van deze website. Deze voorwaarden vervangen andere overeenkomsten en voorstellen, zowel eerdere als gelijktijdige, mondeling of schriftelijk tussen Phizz en de gebruiker gecommuniceerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eerdere versies van de algemene voorwaarden.

Eventuele onzekerheden bij de interpretatie van deze voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Nederlandse wetgeving.

Vergoeding

Gebruikers stemmen ermee in om Phizz en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, partners, directeuren, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, aannemers, onderaannemers, licentiegevers, dienstverleners, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

International users

This website is intended for use in the Netherlands, Belgium and Luxembourg. Phizz is unable to guarantee that the information contained within this website are applicable outside this region. Visitors to this website from outside the Netherlands, Belgium and Luxembourg should ensure that they do so in compliance with local law in their place of use. Phizz is unable to guarantee that products and services supplied through this website will be available to users outside this region in the same form or under the same conditions as they are presented here.

Beëindiging van voorwaarden

De voorwaarden die in dit document en alle bijbehorende documenten worden uiteengezet, blijven van kracht tenzij ze worden beëindigd door Phizz of de gebruiker. Gebruikers kunnen deze voorwaarden op elk moment beëindigen door een melding te geven of door het gebruik van deze site en onze service stop te zetten. Alle verplichtingen en aansprakelijkheden die zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindiging van deze overeenkomst, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. Als we van mening zijn dat gebruikers een voorwaarde of bepaling in hen niet hebben nageleefd, kunnen we deze overeenkomst zonder kennisgeving beëindigen. Gebruikers blijven aansprakelijk voor eventuele openstaande bedragen tot de datum van beëindiging.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen of wilt u contact met ons opnemen, neem dan contact met ons op via

Email:    info@phizz.nl

Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag
KvK: 66283973
BTW: NL856479159B01